எஃகு செங்குத்து இன்லைன் மையவிலக்கு விசையியக்கக் குழாய்